Kutseõppe hindamiseksperdi sooviavaldus

Sooviavaldus kandideerimiseks Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutseõppe hindamiseksperdiks

Nimi:*

Elukoht (linn või omavalitsus):*

Mobiiltelefon:*

Email:*

Sünniaeg:*

Soovin kandideerida hindamiseksperdiks:

Keelteoskus

Palun määratleda keeleoskuse tase lähtudes
Europassi enesehindamisskaalast:

eesti keel

vene keel

inglise keel

Palun täpsustage järgnevalt, millise õppekavarühma eksperdina soovite osaleda:

Haridus (eriala, kvalifikatsioon, õppeasutus, lõpetamise aasta):*

Töökogemus - aeg, organisatsioon, ametikoht, ülevaade tööülesannetest ja vastutusvaldkondadest (kolm viimast töökohta, sh praegune):*

Kogemus kutseõpetajana, täienduskoolitajana või praktikajuhendajana (aeg, õppeasutus):*

Täienduskoolitus - viimase viie aasta jooksul läbitud olulisemad koolitused eriala, kutsehariduse (sh praktika juhendamise) ja kvaliteedijuhtimise valdkonnas (koolituse toimumise aeg, teema, läbiviija):*

Kogemus kutsehariduse arendustegevuses - olen osalenud:

Palun täpsustage (mh aeg ja roll):

Sise- ja välishindamise kogemus:

Muu info: