ENQA töörühmal valmis EKKA osalusel abimaterjal e-õppe kvaliteedi tagamiseks

2014. aastal Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni (EUA) läbi viidud uuringust selgus, et 91% kõrgkoolidest kasutab mingis vormis e-õpet ja 82% pakub veebipõhiseid kursusi, samas kui kõigest 23% kvaliteediagentuuridest sellele teemale eraldi tähelepanu pöörab. Selgesti väljendunud vajadusest tulenevalt loodi ENQA juurde 2016. aasta suvel temaatiline töörühm, mille eesmärgiks sai IKT-põhiste uute õppimis- ja õpetamismeetodite kvaliteedi tagamise temaatika lahti mõtestamine ja näitlikustamine. Töörühma kümne liikme hulgas andis oma panuse ka Liia Lauri EKKAst. Käesoleval suvel valmis töörühmal e-õppe kvaliteedi teemaline abimaterjal.

Abimaterjal lähtub kehtivatest Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest (EKKSS), analüüsides nende sobivust ja kohaldatavust e-õppe kontekstis. Selle koostamisel kasutati asjaomaseid rahvusvahelisi dokumente, kvaliteediagentuuride kogemusi ja teadmisi ning erinevate koostööprojektide nagu TeSLA2 ja SEQUENT3 tulemusi, samuti Euroopa Kaugõpet Viljelevate Ülikoolide Ühenduse European (Association of Distance Teaching Universities (EADTU)) vastastikuse õppimise seminari väljundeid. Töörühma ülesanne oli kaaluda, milliseid elemente peaks e-õppe puhul arvesse võtma ja milliste indikaatorite kaudu nende kvaliteeti mõõta. Töörühma töö tulemusi aitas lihvida tagasiside 20 katusühenduselt ja kõrgkoolilt.

EKKSSi struktuuri järgiv dokument käsitleb e-õpet nii kõrgkooli sisemise kvaliteedikindlustuse kui agentuuride ehk välise kvaliteedikindlustuse vaatenurgast. Dokumendis antakse ülevaade ka e-õppe terminoloogiast ja allikatest, millele töögrupp tugines.

Dokument on inglise keeles kättesaadav siit.