EKKA koostöös DAAD-ga Saksamaalt võitis mestimisprojekti Gruusias

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ja DAAD Saksamaalt võitsid õiguse viia ellu mestimisprogrammi Gruusias, mille eesmärk on arendada sealset hariduse kvaliteedi hindamise süsteemi, edendada kvalifikatsiooniraamistiku rakendamist ning suurendada teemadega seotud spetsialistide ja tugisüsteemide võimekust. Koostööprojekti eesmärgiks on toetada Gruusia riiklikku kvaliteediagentuuri (NCEQE) ja selle partnerite tegevusi hariduse ja koolituse kvaliteedi edendamisel elukestvas õppes ja kvalifikatsioonide kvaliteedi tagamisel. Projekt hõlmab nii üldharidust, kutseharidust ja kõrgharidust kui täienduskoolitust.

Projekti juhtivpartner on DAAD Saksamaalt. Eestipoolne projektijuht on EKKA juhataja Heli Mattisen. Eestist on projekti tegevuste elluviimisesse kaasatud ka SA Kutsekoda. Projekti hakkavad ellu viima ligikaudu 40 eksperti nii Eestist kui Saksamaalt.

Euroopa Liidu rahastatava projekti kestus on kaks aastat ja eelarve 1 500 000 eurot.

Projekti keskmes on inimkapitali arengu ja institutsioonilise võimekuse toetamine, millele keskendutakse kolme teema raames:

  1. Hariduse ja koolituse kvaliteedi tagamine elukestvas õppes – vastutav täitja EKKA, teema juht Eve Eisenschmidt;
  2. Gruusia riikliku kvalifikatsiooniraamistiku ja kutsesüsteemi arendamine – vastutav täitja EKKA koostöös SA Kutsekojaga, teema juht Maiki Udam;
  3. Gruusia riiklikku hariduskvaliteedi parandamise keskuse (NCEQE) toetamine tõhusama juhtimismudeli ja järelvalve juurutamisel ning teavitustöös. Vastutav täitja DAAD, teema juht Stefan Bienefeld,

Mestimisprojekti ülesanne on toetada grusiine liikumisel nende endi seatud eesmärkide suunas.

Gruusia