Lävendipõhine hindamine

2019. aasta sügisest alustab EKKA täienduskoolitusasutuste lävendipõhise hindamisega Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite hulgas.

Lävendipõhise kvaliteedi hindamise eesmärk on anda hinnang täienduskoolitusasutuse võimekusele täita täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid.

Lävendipõhine hindamine koosneb kahest etapist:

  1. veebilehe hindamine (alates 1. oktoobrist 2019): hinnatakse, kas asutuse veebileht sisaldab TäKSis nõutud teavet;
  2. õppe kvaliteedi hindamine (järgneb veebilehe hindamisele): hinnatakse, kas õppekava ja õppe läbiviimine vastavad TäKS ja täienduskoolituse standardi nõuetele.

Õppe kvaliteeti hinnatakse vaid täienduskoolitusasutustel, mis on positiivselt läbinud veebilehtede hindamise. Nende asutustega võetakse ühendust ja lepitakse kokku õppe kvaliteedi hindamise aeg.

Veebilehtede ja õppe kvaliteedi hindamisse kaasab EKKA täienduskoolituse ja erialavaldkondade eksperte.

Milline on hindamisprotsess?

Veebilehte hindavad kuni kaks eksperti. Kui üks ekspert leiab mittevastavusi TäKSile, hindab antud asutust ka teine ekspert, et kindlustada hinnangu õigsus. Kui veebilehel olev teave vastab nõuetele, liigub asutus edasi õppe kvaliteedi hindamise etappi. Juhul, kui teave nõuetele ei vasta, antakse asutusele aega teha parandusi ning veebilehe hindamine toimub uuesti jaanuaris 2020. Kuni kordushindamise tulemuse selgumiseni on töötukassal õigus peatada koolitusasutusega koostöö vastavalt töötukassa koostööpõhimõtetele.

Õppe kvaliteedi hindamist viivad läbi 2–3 eksperdist koosnevad komisjonid. Komisjon teeb valiku asutuse poolt pakutavatest õppekavadest (kuni 3), mille alusel hindamine läbi viiakse. EKKA saadab koolitusasutusele eneseanalüüsi küsimustiku, mille abil asutus hindab ise kriteeriumite täitmist. Seejärel analüüsivad eksperdid valimisse kuuluvate õppekavade vastavust nõuetele; töötavad läbi asutuse vastused küsimustikule; küsivad vajadusel täiendavaid tõendusmaterjale; valmistavad ette intervjuud koolitusasutuse juhi, koolitusjuhi, koolitajatega või lepivad kokku paikvaatluse. Vestlused toimuvad valimisse kuuluvate õppekavade koolitajatega.

Hindamisel on võimalik rakendada nii lihtmenetlust kui ka tavamenetlust. Lihtmenetlusel hinnatakse vastavust TäKSile dokumentide alusel, tavamenetlusel lisandub intervjuu ja/või paikvaatlus. Lihtmenetlust rakendatakse juhul, kui ekspertide hinnangud täienduskoolitusasutusele igas hinnatavas kriteeriumis on positiivsed ja ei ole täiendavaid küsimusi ega vajadust intervjuudeks. Tavamenetlust rakendatakse siis, kui mõningate kriteeriumite puhul on vaja hinnangu andmiseks koguda lisainformatsiooni.

Asutused, mille õppekava ja õppe läbiviimine vastavad seadusest tulenevatele nõuetele, saavad kokkuvõtte hindamisest ja koostöö töötukassaga jätkub. Asutused, mille õppekava ja õppe läbiviimine ei vasta seadusest tulenevatele nõuetele, saavad tagasiside ning võimaluse läbida uus hindamine, kui esmase hinnangu saamisest on möödunud kolm kuud. Kuni kordushindamise tulemuseni on töötukassal õigus peatada koolitusasutusega koostöö. Kordushindamise negatiivse tulemuse korral on töötukassal õigus lõpetada koolituskaardi partneriga koostöö ning haridus- ja teadusministeeriumil (HTM) on õigus algatada järelevalve menetlus.

Hindamise tulemused:

  • Vastab – lävend on täidetud, kõik lävendi hindamiskriteeriumid on saanud positiivse hinnangu.
  • Ei vasta – lävend ei ole täidetud. Tellija peatab koostöö koolitusasutusega. HTMil on õigus algatada järelevalve menetlus.

Lävendipõhine hindamine on välja töötatud koostöös valdkonna ekspertidega ning saanud toetuse EKKA Täienduskoolituse nõukojas.

Hindamise kriteeriumid ja vormid

Veebilehe hindamise kriteeriumid

Hindamise vorm veebilehe vastavuse hindajale

Õppe kvaliteedi hindamise kriteeriumid ja eksperthinnangu kujunemise põhimõtted

Hindamise vorm õppe kvaliteedi hindajale

Juhendmaterjalid täienduskoolituse valdkonnas

Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks: eesti keeles, vene keeles

Eesti keeles: juhendmaterjal täienduskoolitusasutuse pidajale

Vene keeles: TäKSi juhend ja täienduskoolituse standardi juhend

26. septembril 2019 toimus Tallinnas lävendipõhise hindamise ja TäKSi teabepäev. Info ja materjalid leiab siit.

Lisainformatsioon