Kutseõppe õppekavarühma esmahindamine ja kordushindamine

Õppe läbiviimise õiguse saamiseks uues õppekavarühmas tuleb läbida õppekavarühma ekspertiis ehk esmahindamine. Kool esitab taotluse Haridus- ja teadusministeeriumile hiljemalt kuus kuud enne õppetöö kavandatavat algust koos kutseõppeasutuse seaduses § 10 sätestatud dokumentidega.

Esmahindamise käigus hindab kutsehariduse ekspertidest ja vastava valdkonna tööandjate esindajatest moodustatud sõltumatu hindamiskomisjon õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutatavust ja vastavust kutseharidusstandardi nõuetele; kavandatavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate õppekasvatusala töötajate ametikohtade piisavust õppekavarühmas õppe läbiviimiseks; õppekavarühmas õppe läbiviimiseks vajalike ressursside piisavust; avatava õppe jätkusuutlikkust arengukavast lähtuvalt; avatava õppe otstarbekust tööturuprognoosi, potentsiaalsete õpilaste olemasolu, sotsiaalpartnerite arvamuste ning õppe tõenduspõhisuse seisukohalt.

Kutsehariduse hindamisnõukogu võtab hindamiskomisjoni hinnangute alusel vastu otsuse teha ettepanek haridus- ja teadusministrile õppe läbiviimise õiguse andmiseks õppekavarühmas, kas anda õppe läbiviimise õigus tähtajatult, anda õppe läbiviimise õigus tähtajaliselt kolmeks aastaks või mitte anda õppe läbiviimise õigust.

Hindamisnõukogu ettepaneku alusel teeb haridus- ja teadusminister ühe järgmistest otsustest:
1) anda õppe läbiviimise õigus tähtajatult;
2) anda õppe läbiviimise õigus kolmeks aastaks;
3) mitte anda õppe läbiviimise õigust.

Kui tähtajalise õppe läbiviimise õiguse saanud kool taotleb õppekavarühmas korduva ekspertiisi tegemist ehk kordushindamist, lisatakse korduva ekspertiisi taotlusele sisehindamise aruanne. Kordushindamisel hinnatakse õppekavarühma sisehindamise aruande alusel õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutatavust ja vastavust kutseharidusstandardi nõuetele; kvalifikatsiooninõuetele vastavate õppekasvatusala töötajate piisavust õppekavarühmas õppe läbiviimiseks ning õppekavarühmas õppe läbiviimiseks vajalike ressursside piisavust õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks.

Kutsehariduse hindamisnõukogu võtab hindamiskomisjoni hinnangute alusel vastu otsuse teha ettepanek haridus- ja teadusministrile õppe läbiviimise õiguse andmiseks õppekavarühmas, kas anda õppe läbiviimise õigus tähtajatult, anda õppe läbiviimise õigus tähtajaliselt kolmeks aastaks või mitte anda õppe läbiviimise õigust.

Hindamisnõukogu ettepaneku alusel teeb haridus- ja teadusminister ühe järgmistest otsustest:
1) anda õppe läbiviimise õigus tähtajatult;
2) anda õppe läbiviimise õigus kolmeks aastaks;
3) mitte anda õppe läbiviimise õigust.

Kui kolmanda ekspertiisi tulemusena ei saa kool õppekavarühmas tähtajatut õppe läbiviimise õigust, lõpeb õppe läbiviimise õigus tähtaja möödumisel.

Kordushindamisel tähtajatu õppe läbiviimise õiguse saanud kooli õppekavarühm läbib edaspidi regulaarse kvaliteedi hindamise.

Vaata ka kutseõppe õppekavarühmade hindamist reguleerivaid dokumente.