Kutseõppe välishindamine

Kutseõppe välishindamise eesmärk on toetada õppimiskeskse koolikultuuri arengut ning suurendada kutsehariduse usaldusväärsust. Kutseõppe läbiviimise õigust ja kvaliteedihindamist reguleerib kutseõppeasutuse seadus, täpsemalt saab hindamissüsteemi kohta lugeda kutsehariduse kvaliteedihindamise kontseptsioonist.

EKKA vastutab kahe kutsehariduse välishindamise liigi eest:

  1. Esma- ja kordushindamine õppe läbiviimise õiguse andmisel
  2. Kutseõppe kvaliteedi hindamine

1. Õppe läbiviimise õiguse saamine ja tähtaeg

  • Kuni 2018. aasta lõpuni viis ekspertiise õppe läbiviimise õiguse saamiseks soovitud õppekavarühmas läbi  Haridus- ja Teadusministeerium (HTM). Positiivse ekspertiisitulemuse puhul andis HTM kuni 2018. aasta lõpuni koolile tähtajalise õppe läbiviimise õiguse.
  • Õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks tuli koolil läbida kutseõppe õppekavarühma akrediteerimine EKKAs ning saavutada positiivne tulemus. Selliselt saadud õppe läbiviimise õigus oli  tähtajaline (kuni 6 aastat).
  • 2019. aastast said automaatselt tähtajatu õppe läbiviimise õiguse kõik koolide õppekavarühmad, mis olid 2018. aasta lõpuks kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisel saavutanud maksimaalse, 6-aastase hindamistulemuse. Lühema tulemuse saavutanud õppekavarühmadel tuleb tähtajatu õppe läbiviimise õiguse saamiseks edukalt läbida kordushindamine.
  • Alates 2019. aastast tuleb õppekavarühmas õppe läbiviimise õiguse saamiseks esitada taotlus HTMile ning läbida õppekavarühma esmahindamine või esmahindamise kordushindamine EKKAs.

2. Kõik tähtajatu õppe läbiviimise õiguse saanud õppekavarühmad peavad vähemalt korra kuue aasta jooksul läbima õppekavarühma kvaliteedi hindamise, mille eesmärk on toetada õppimiskeskse koolikultuuri arengut ning suurendada kutsehariduse usaldusväärsust. Kutseõppe kvaliteedi hindamine võimaldab:

  • koolil saada tagasisidet õppeprotsessi kvaliteedi kohta ja soovitusi selle arendamiseks ning kasutada sõltumatu välishindamise tulemusi kooli strateegilises juhtimises;
  • informeerida huvigruppe (õppijad, töömaailm, riik, ühiskond laiemalt) kutseõppe vastavusest siseriiklike nõuete, arengukavaliste eesmärkide, töömaailma vajaduste ja õppijate ootustega.