Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine (kuni 31.12.2018)

Alates 2014. a pikendas haridus- ja teadusminister kutseõppeasutuste ja kutseõpet pakkuvate rakenduskõrgkoolide õigust kutseõppe läbiviimiseks õppekavarühmas. Õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks akrediteeritakse kooli õppekavarühma. Õppekavarühm koondab sarnaste erialade õppekavad.

Välishindamine ehk akrediteerimine toimub neljas etapis:

  1. kool viib läbi õppekavarühma sisehindamise ning koostab selle alusel õppekavarühma aruande;
  2. hindamiskomisjon viib läbi õppekavarühma välishindamise ehk akrediteerimise. Hindamiskomisjon analüüsib õppekavarühma aruannet ja viib läbi hindamiskülastuse ning koostab hindamisaruande;
  3. kutsehariduse hindamisnõukogu teeb õppekavarühma aruannet ja komisjoni hindamisaruannet aluseks võttes akrediteerimisotsuse ja ettepaneku haridus- ja teadusministrile õppe läbiviimise õiguse pikendamise kohta õppekavarühmas;
  4. hindamisnõukogu ettepaneku alusel teeb haridus- ja teadusminister otsuse pikendada õppe läbiviimise õigust õppekavarühmas kuue või kolme aasta võrra või keeldub õppe läbiviimise õiguse pikendamisest.

Akrediteerimisel hinnatakse õppekasvatustöö toimivust hetkevaates ja jätkusuutlikkust arenguvaates viies hindamisvaldkonnas:

  1. õppekasvatusprotsess;
  2. eestvedamine ja juhtimine;
  3. personalijuhtimine;
  4. koostöö huvigruppidega;
  5. ressursside juhtimine.

Kõikides koolide õppekavarühmades, mis osalesid pilootakrediteerimises aastatel 2011–2013 ning said täisakrediteeringu (õppe läbiviimise õiguse kuueks aastaks), loetakse õppe läbiviimise õigus pikendatuks kuni 1. septembrini 2019.

Kutseõppe hindamist reguleerivad dokumendid

NB! Kutseõppe kvaliteedi hindamise eneseanalüüsi juhend alates 2019 (.doc)

Ajakavad:

Kutseõppe kvaliteedihindamise ajakava 2019–2022

Akrediteerimise ajakava 2018

Akrediteerimise ajakava 2017

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise ajakava 2011–2016

Kokkuvõtted ja analüüsid:

Kokkuvõte kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest 2011–2018

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 2016. aasta tulemused

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 2015. aasta tulemused

Kutseõppe 2015. aasta õppekavarühmade akrediteerimise esitlus

Kutseõppe akrediteerimise 2014. aasta tulemused

Aastatel 2011–2013 viidi läbi akrediteerimise pilootvoor:

Kokkuvõte kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest aastatel 2011–2013

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine – pilootvoor 2011

Valdkondlikud kokkuvõtted 2015

Analüüsid on koostatud vajaduspõhiselt õppekavarühmade kohta, kus õppetööd viiakse läbi rohkem kui kuues õppeasutuses.

Disain ja käsitöö

Puitmaterjalide töötlus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Tervishoid ja sotsiaalteenused