Õppekavagrupi esmahindamine

Õppekava avamiseks uues õppekavagrupis esitab kõrgkool Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM) taotluse. HTM korraldab taotluse ja esitatud andmete ekspertiisi, kaasates õppe kvaliteedi hindamisse EKKA.

Esmahindamisel hindab EKKA:

 • kas õppeasutuse kehtestatud õppejõudude kvalifikatsiooninõuded ja õppetöösse kaasatud õppejõudude kvalifikatsioon on piisavad
 • kas õppe läbiviimiseks vajalikud ressursid on piisavad
 • kas kirjeldatud õpiväljundid on õppekavaga saavutatavad ja vastavad kõrgharidustaseme õppe läbiviimise nõuetele

Kui taotluse hindamisse kaasatakse väliseksperte, informeerib EKKA kõrgkooli vajadusest esitada taotlusdokumendid inglise keeles.

Ekspertiisi kulud katab taotleja. Ekspertiisi tasumäärad ja nende aluseks olev kuluarvestus on kehtestatud SA Archimedes juhatuse esimehe käskkirjaga Õppe kvaliteedi hindamise ekspertiisi tasumäärad. Alates 01.01.2018 on baastasumäär 9015 EUR.

Esmahindamise andmete esitamine

Õppekavagrupi esmahindamise taotlus esitatakse läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (http://www.ehis.ee/) vähemalt üheksa kuud enne õppeaasta algust.

Taotlusele lisatakse järgmised andmed (vajadusel ka inglise keeles):

 1. Õppekavad, mille alusel soovitakse õpet läbi viia, sh õppekavade eesmärgid ja õpiväljundid ning õppekava ja kõrgharidusstandardi õpiväljundite võrdlusanalüüs (vt soovituslik vorm Õppekava ja kõrgharidusstandardi õpiväljundite võrdlusanalüüs)
 2. Põhjendused õppe avamise vajaduse kohta, sealhulgas andmed sihtrühma kohta ning kutse- ja erialaliitude ettepanekud
 3. Õppeasutuse arengukava
 4. Andmed õppetöö läbiviimisse kaasatavate õppejõudude (doktoriõppe puhul ka doktoritööde juhendajate) ning nende kvalifikatsiooni kohta: õppejõu nimi, ametikoht, kvalifikatsioon, õppekavagrupi õppekavadel õpetatavad ained; ülevaade viimase 5 aasta õppe- või teadustööst väliskõrgkoolide juures; viimase 5 aasta olulisemad publikatsioonid ning teadus- ja arendusprojektid, mis toetavad õpet hinnatavas õppekavagrupis
 5. Andmed õppe- ja teadustegevuseks vajaliku õppemateriaalse baasi, investeeringute ning õppe finantseerimise allikate kohta (vt soovituslikud vormid Õppeasutuse õppemateriaalne baas ja finantsinfo ja Õppekavagrupi infrastruktuuri andmed)
 6. Informatsioon õppekavagrupi õppekavadega seotud olulisemate andmebaaside, IKT teenuste, tugistruktuuri ja -personali kohta
 7. Ülevaade õppekavagrupi eelmisel hindamisel (kui on hinnatud) välja toodud puuduste kõrvaldamisest, tegevuskava selle kohta
 8. Doktoriõppe avamise taotluse korral andmed õppe aluseks oleva teadusvaldkonna teadustegevuse positiivse evalveerimise kohta
 9. Muud andmed, millest nähtub õppekavagrupi kvaliteet või mida õppeasutus peab vajalikuks taotlusele lisada
 10. Ühisõppekava korral andmed ühisõppekava vastavuse kohta ülikooliseaduse §-le 22.1 ja andmed ühisõppekava koostöölepingu vastavuse kohta ülikooliseaduse §-le 22.2

Esmahindamist reguleerivad dokumendid

Juhendid kõrgkoolile

Vormid andmete esitamiseks EHISes

Esmahindamise otsused

Esmahindamise otsused – õppe läbiviimise kvaliteet vastab nõutavale tasemele / vastab osaliselt nõutavale tasemele /ei vasta nõutavale tasemele – võtab vastu EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu. Hindamisnõukogu otsused on aluseks haridus- ja teadusministrile õppe läbiviimise õiguse andmisel. Lõpliku otsuse õppe läbiviimise õiguse andmise kohta võtab vastu EV Valitsus. Tulemused kinnitatakse Kõrgharidusstandardi lisas.

Hindamisaruannetega, EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsustega ning haridus- ja teadusministri käskkirjadega võib tutvuda EKKA andmebaasis.