Kõrghariduse välishindamine Eestis

Eestis saavad kõrgharidust pakkuda ainult õppe kvaliteedi hindamise läbinud kõrgkoolid. Alates 2012. aastast võib kõrgharidustaseme õpet läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks nn koolitusloa – õiguse nimetatud õppekavagrupis õpet läbi viia. Selle kaasneb õigus väljastada riiklikke lõpudokumente.

Õppe läbiviimise õiguse taotlemine

Kui kõrgkool (nii era-, avalik-õiguslikud kui riiklikud) taotleb õppe läbiviimise õigust uues õppekavagrupis, esitab ta taotluse koos õppe kvaliteeti, ressursse ja jätkusuutlikkust kirjeldavate andmetega Haridus- ja Teadusministeeriumile. Taotluse menetlemine toimub EKKA kaasabil. Positiivse tulemuse korral kinnitatakse õppe läbiviimise õigus vabariigi valitsuse määrusega kõrgharidusstandardi lisas. Vaata lähemalt – õppekavagrupi esmahindamine.

Kõrgkoolid, millel on õppe läbiviimise õigus saavad tagasisidet kõrgkooli juhtimisele, toimimisele, õppe- ja teadustegevusele läbi järgmiste hindamiste:

  • Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse ning õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale.
  • Temaatilised hindamised. Samaaegselt mitmes kõrgkoolis läbi viidava temaatilise hindamise eesmärk on toetada arenguid seniste hindamistulemuste põhjal ilmnenud parendusvaldkondades. Temaatilised hindamised võimaldavad kaardistada olukorda, jagada omavahel häid praktikaid ning saada sõltumatut tagasisidet ja soovitusi ekspertidelt.

Kuni 2019. aasta septembrini kuulus välishindamise süsteemi ka õppekavagruppide kvaliteedi hindamine. Tegemist oli välishindamisega, mille käigus hinnati õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja õppealase arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks.