Kordushindamine

Eestis saavad kõrgharidust pakkuda ainult õppe kvaliteedi hindamise läbinud kõrgkoolid. Alates 2012. aastast võib kõrgharidustaseme õpet läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks nn koolitusloa – õiguse nimetatud õppekavagrupis ja õppeastmel õpet läbi viia. Sellega  kaasneb õigus väljastada riiklikke lõpudokumente.

Üleminekuks vanalt õppekavade akrediteerimise süsteemilt uuele tagasisidestavale ja toetavale hindamisele, viidi aastatel 2009-2011 läbi kõikide õppeasutuste õppekavagruppide hindamine – üleminekuhindamine. Kõrgharidusõppe kvaliteedi hindamine toimus õppekavagruppide kaupa, ühte õppekavagruppi kuuluvad sama õppevaldkonna õppekavad (vt õppekavagruppide ja õppekavade rühmade liigitus). Hindamise tulemusel sai kõrgkool kas tähtajatu või tähtajalise (kuni kolm aastat) õppe läbiviimise õiguse, või otsustati õppe läbiviimise luba mitte anda. Üleminekuhindamisel tähtajalise õppe läbiviimise õiguse saanud õppekavagruppides toimuvad kordushindamised kuni 2017. aastani. Tähtajalist õppe läbiviimise õigust on võimalik saada kuni kaks korda.

Kordushindamist reguleerivad dokumendid

  • Üleminekuhindamise ja õppekavagruppide kordushindamise nõuded ja läbiviimise kord -> vt Regulatsioonid

Alajaotusest EKKA -> Eksperdile -> Kasulikke linke:

  • Kordushindamise hindamisaruande vorm (kõrghariduse esimene ja teine aste);
  • Kordushindamise hindamisaruande vorm (doktoriõpe)

Õppekavagrupi kordushindamise andmete esitamine

Kordushindamise andmed esitab kõrgkool läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (www.ehis.ee).

Vormid andmete esitamiseks EHISes

Õppeasutuse õppemateriaalne baas ja finantsinfo 

Õppekavagrupi infrastruktuuri andmed 

Õppekavagrupi lisaandmed

Eneseanalüüsi alus õpiväljundite kõrvutamiseks kõrgharidusstandardiga

Kvalifikatsiooni nimetuse märkimine dokumentides (sh CV-s) ja andmebaasides/registrites – juhend

Doktoriõppe hindamiseks esitatavad vormid

Õppekavagrupi lisaandmed

Õppeasutuse andmed raamatukogu kohta ja finantsandmed

Eneseanalüüsi alus õpiväljundite võrdlemiseks kõrgharidusstandardiga

Doktoritööde teemad ja juhendajad 

Üleminekuhindamise otsused

Ülemineku- ja kordushindamise otsused võtab vastu EKKA hindamisnõukogu. Hindamisnõukogu otsused saadetakse ettepanekuna haridus- ja teadusministrile ning otsused õppekavagruppides õppe läbiviimise õiguse andmise kohta võtab vastu EV Valitsus. Tulemused kinnitatakse Kõrgharidusstandardi lisas.

Hindamiskomisjonidelt õppekavagruppidele antud osahinnangutega, EKKA hindamisnõukogu poolt tehtud ülemineku- ja kordushindamise otsustega ja haridus- ja teadusministri käskkirjadega võib tutvuda EKKA andmebaasis.