Euroakadeemia institutsionaalse akrediteerimise otsus jäi vaidemenetluses muutmata

21. augustil 2018 langetas EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsuse mitte omistada Euroakadeemiale institutsionaalset akrediteengut.

Euroakadeemia otsustas hindamisnõukogu otsuse vaidlustada ning esitas 14. septembril 2018 EKKAle sellekohase vaide.

Vastavalt EKKA institutsionaalse akrediteerimise tingimustele ja korrale kutsus EKKA juhataja vaide menetlemiseks kokku vaidekomisjoni koosseisus Tõnu Meidla, Liina Hirv, Peeter Kukk ja Maarika Liivamägi. Vaidekomisjon vaatas vaide läbi ajavahemikul 26.09 – 05.10.2018, võttes aluseks Euroakadeemia eneseanalüüsi aruande, praeguse ja eelmise institutsionaalse akrediteerimise aruande, hindamiskomisjoni otsuse ning Euroakadeemia esitatud vaide ja erinevad lisamaterjalid.

Vaidekomisjon leidis oma hinnangus, et Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsus Euroakadeemiat mitte akrediteerida on piisavalt põhjendatud. Küll aga soovitas vaidekomisjon kaaluda osade hindamisnõukogu otsuse punktide täiendavat argumenteerimist või nende sõnastuse täpsustamist selguse eesmärgil.

EKKA hindamisnõukogu vaatas vaide ning vaidekomisjoni hinnangu läbi 08.10.2018 toimunud istungil ning otsustas jätta jõusse 21. augusti negatiivne akrediteerimisotsus ehk Euroakadeemia vaiet mitte rahuldada. Üksiti otsustas hindamisnõukogu viia hindamisotsusesse sisse mõningad täiendused. Täpsemat infot leiate hindamisnõukogu istungi protokollist ning täiendatud hindamisotsusest.

Euroakadeemial on võimalus otsus vaidlustada Tallinna Halduskohtus.