Eestis pakutav noorsootööalane kõrgharidus on osalt puudulik

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (SA Archimedes) viis läbi sotsiaalteenuste õppekavagrupi kvaliteedi hindamise Eesti kõrgkoolides, milles jõuti mh järeldusele, et Eesti kõrgkoolides napib noorsootöö vallas kvalifitseeritud õppejõude, tänapäevast oskusteavet ning omavahelist koostööd.

„Eksperthinnangutes joonistub selgelt välja noorsootöö valdkonna probleemistik nii Tallinna Ülikoolis (endise Pedagoogilise Seminari rakenduskõrghariduse õppekava) kui Tartu Ülikoolis (Narva kolledži õppekava),“ sõnas EKKA juhataja Heli Mattisen. „Lisaks vähesele tudengite arvule, kohati eklektilistele õppekavadele, mille teoreetiline baas on aher ning sisu ei kajasta uuemaid suundumusi, ning kesisele omavahelisele koostööle napib ka erialase ettevalmistusega õppejõude. Kõik eelnimetatu paneb muretsema pakutava noorsootöö hariduse sisu ja kvaliteedi pärast – tegemist on oluliste ning vajalike erialadega, mille unarusse jätmine teeb meie väiksele ühiskonnale karuteene.“

„Positiivse hinnangu said pea kõikide õppekavade puhul tänapäevane õppekeskkond, õppejõudude pühendumine oma tööle ning esile tõsteti üliõpilaste motivatsiooni,” lisas Heli Mattisen. „Meie kõrgkoolides on noorsootöö puhul peamine rõhk praktikal, kuid vajaka jääb kaasaegsest teadusest ja teooriatest, mis annaksid tugevama eelduse selleks, et tudengitest saaksid kunagi muutuste eestvedajad kohalikus ja riiklikus sfääris.“

Rahvusvaheline ekspertkomisjon andis oma hinnangu Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö õppekavale, Tallinna Ülikooli noorsootöö, tervisejuhi, sotsiaalpedagoogika, sotsiaaltöö ja sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse õppekavadele ning Tartu Ülikooli huvijuht-loovtegevuse õpetaja, noorsootöö, sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse ning sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekavadele.

Hindamiskomisjoni aruande põhjal võttis EKKA hindamisnõukogu 15. septembril vastu otsuse viia järgmised hindamised läbi Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaalteenuste õppekavagrupis kolme, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste õppekavagrupis seitsme aasta pärast. Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli hindamisotsustele lisandus kõrvaltingimus, milles toodud konkreetsetele probleemidele tuleb kõrgkoolidel lahendused leida aasta jooksul.

Rahvusvahelisse ekspertkomisjoni kuulusid kõrgkoolide juhid, konsultandid ja erialaspetsialistid Ühendkuningriikidest, Lätist, Leedust, Soomest, Saksamaalt, Norrast, Belgiast, Maltalt ja Eestist.

Ekspertkomisjon külastas kõrgkoole 14.-17. aprillini 2015, tutvudes külastuse ajal kõrgkoolide dokumentide, andmestike, infosüsteemide ja taristuga ning intervjueerisid kõrgkoolide töötajaid, üliõpilasi, vilistlasi ja tööandjaid.  Õppekavagrupi kvaliteedi hindamisel antakse kõrgkoolidele tagasisidet õppekava sisule, õppetöö tulemuslikkusele ning õppejõudude tasemele rahvusvahelises võrdluses.

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu protokoll:

http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/EKKA_HN_protokoll_15.09.2015.pdf

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (Sihtasutus Archimedes) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta. EKKA missioon on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet.

Lisainformatsioon:

Heli Mattisen, EKKA juhataja, SA Archimedes

e-post: heli.mattisen@archimedes.ee,  tel: +372 517 8197