Kutse tudengite kvaliteedivõrgustikuga liitumiseks 

Oled Sa mõelnud, et praktikast ei ole nii palju kasu kui võiks või on Sinu kõrgkoolis just häid näiteid koostööst erinevate organisatsioonidega? Milline tagasiside andmise viis kõrgkooli korralduse, õppetöö või Sinu enda õpingute osas võiks olla kõige tulemuslikum? Millised võimalused aitaksid kaasa tudengite osalusele teadustegevuses või on „teadusmaailm“ miski, millega esmakordne kokkupuude peaks jääma doktoriõpingute aega? Need on mõned küsimused, millega tudengid kvaliteedivõrgustikus tegelevad. Isegi kui Sinul ei ole vastuseid, on Sinu kui tudengi arvamused ja ideed väga väärtuslikud!

Mis on võrgustiku liikme ülesanded 2018/2019 õppeaastal ?

 • Osaleda sügisel toimuval koolitusel, võrgustiku kohtumistel (mida õppeaasta peale on kokku 2-3) ja analüüsida kõrgkoolide õppetöö korraldust puudutavaid küsimusi sh häid näiteid ja murekohti;
 • teha koostööd oma kõrgkooli tudengiesinduse ja teiste osapooltega, et selgitada ootusi ja võimalusi tudengite panuse suurendamiseks õppetöö kvaliteedi mõjutamisel;
 • aidata kokku leppida võrgustiku täpsemates eesmärkides ja ülesannetes ning suunata tegevusi oma kõrgkoolis.

Miks liituda?

 • uued pädevused ja oskused, millest on abi erinevate väljakutsete lahendamisel: nt teadmised ja oskused kvaliteedihindamisest, arengu planeerimisest, läbirääkimistest;
 • võimalus mõjutada kõrgharidusmaastikul toimuvat;
 • vabatahtliku töö kogemus;
 • sisukad koolitused, huvitavad aruteluringid ja teised temaatilised sündmused;
 • uued tutvused ja suhtlusvõrgustik;
 • võimalus kandideerida rahvusvahelistesse hindamiskomisjonidesse tudengieksperdiks.

Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus aadressil jekaterina.masenko@archimedes.ee.

NB! Võrgustikuga liitumiseks ei pea olema oma kõrgkooli esinduse, ega ka muu tudengite organisatsiooni liige.

Sooviavalduses palume esitada järgnevad andmed:
1) Nimi
2) Kõrgkool, eriala ja õpingute alustamise aasta
3) E-posti aadress, telefoninumber
4) Kas oled seotud tudengiesinduse või mõne muu tudengeid koondava ühendusega?
5) Lühike selgitus, miks oled huvitatud tudengite kvaliteedivõrgustikku kuulumisest?

Lisainformatsioon: Jekaterina Masenko, tudengite kvaliteedivõrgustiku projektijuht, jekaterina.masenko@archimedes.ee, tel 59032163

Tudengite kvaliteedivõrgustik

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) kutsunud ellu üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustiku.

Tudengite kvaliteedivõrgustiku eesmärk on suurendada üliõpilaste võimekust ja panust kõrgkoolide õppega seonduvate teemade analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel.

kvaliteedivorgustiku_joonis

Esiteks on võrgustik koostööplatvorm tudengitele, mille peamiseks mõtteks on süsteemselt jagada häid praktikaid, analüüsida kitsaskohti ja probleeme ning leida lahendusvõimalusi. Sealjuures võetakse arvesse nii tudengiesinduste, EÜLi kui ka EKKA analüüse ja seisukohti.

Teiseks on võrgustik stardiplatvorm ehk mootor, mille toega kutsutakse nii võrgustiku liikmete kui ka teiste tudengite kaasabil ellu häid algatusi kõrgkoolides ning seda just nendes valdkondades, milles üliõpilaste panus asjakohane on. See, millised on reaalsed sammud eri kõrgkoolides, sõltub kahtlemata ka kõrgkoolide ja tudengiesinduste ootustest.

Ja kolmandaks on võrgustiku liikmed ekspertideks, keda Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur kaasab enda ja teiste agentuuride tegevustesse.

2018/2019 õppeaastal keskendub tudengite kvaliteedivõrgustik järgmistele teemadele:

 • Esmakursuslaste õpioskuste parandamine. Selle raames uurime, kuidas ja milliste ainetega Eesti kõrgkoolid oma esmakursuslasi ette valmistavad. Analüüsime saadud infot ning vastavalt sellele koostame ettepanekud kõrgkoolidele. Analüüs peaks lõppema 2019. aasta kevadel.
 • Üliõpilaste kaasatuse suurendamine õppeprotsessi ja ülikooliellu. Kasutame ühte kõrgkooli kogemusi näitena, et aru saada, millised on takistused üliõpilaste kaasatuse suurendamisel.
 • Üliõpilaste piisava informeerituse tagamine probleemidele lahenduste otsimisel. Kasutame jällegi ühte kõrgkooli näitena, et uurida, milliseid infokanaleid pidi üliõpilased oma probleemidele lahendusi otsivad ning mis on nende levinuimad murekohad. Vastavalt kogutud infole paneme kokku levinuimad probleemid ja nende lahendused, mida saavad nii kõrgkoolid, üliõpilaste esindused ja ka üliõpilased ise kasutada. Alustame analüüsiga 2019. aasta kevadel.
 • Üliõpilaste õppekvaliteedialase teadlikkuse suurendamine. Et pakkuda üliõpilastele võimalusi oma teadmisi arendada, pakub EKKA 2018. aasta sügisel tudengitele eksperdikoolitust, mille läbimine võimaldab neil edaspidi osaleda teiste kõrgkoolide hindamisprotsessides.
 • Kõrgkoolides rakendatavate heade praktikate leviku soodustamine. Pikemas perspektiivis soovime koostada heade praktikate ja abimaterjalide kogumikku, mida saavad kasutada nii kõrgkoolid kui ka esindused oma küsimustele vastuste otsimisel.