Temaatiline hindamine

Temaatiline hindamine on osa lähiaastatel käivituvast uuest kõrghariduse välishindamise süsteemist. Temaatilise hindamise eesmärk on toetada arenguid seniste hindamistulemuste põhjal ilmnenud parendusvaldkondades. Temaatilised hindamised võimaldavad kaardistada olukorda, jagada omavahel häid praktikaid ning saada sõltumatut tagasisidet ja soovitusi ekspertidelt.

Temaatiline hindamine viiakse sõltuvalt hindamise teemast  läbi kõikides või osades kõrgkoolides. Teemad on laiapõhjalised ning  seotud üldjuhul õppekavagruppide välishindamisel tehtud s parendusettepanekutega (näiteks, Õpetamismeetodite sihipärasus ja ajakohasus; Üliõpilaste hindamine ; Üliõpilaste võtmepädevuste arendamine; Kõigi tasemete üliõpilaste kaasamine TAL tegevustesse jm). Temaatiliste hindamiste puhul kasutatakse valdavalt uuringupõhist hindamismeetodit.

Temaatilise hindamise juures kehtivad järgmised põhimõtted:

  • Temaatiline hindamine võib olla valimipõhine, kuid eelistatult hõlmab siiski kõiki kõrgkoole (vajadusel ka kutseõppeasutusi).
  • EKKA moodustab ekspertkogu, mille ülesanne on töötada välja uuringu läbiviimise metoodika, viia uuring läbi ning koostada aruanne. Vajadusel kaasatakse väliseksperte.
  • Temaatiline hindamine ei eelda traditsioonilise eneseanalüüsi koostamist, kuid erinevaid osapooli hõlmav küsitlus võib sisaldada eneseanalüüsi aspekte. Paralleelselt küsitlustega viiakse läbi hindamiskülastus, fookusgrupi intervjuud vm.
  • Ekspertaruande kinnitab EKKA hindamisnõukogu.
  • Peale ekspertaruande valmimist toimub avalik tulemuste tutvustus ja arutelu.
  • Temaatiliste hindamiste tulemused on sisendiks nii kõrgkoolidele kui ka HTM-le edasiste tegevuste ja arengusuundade kavandamisel.

2018. aasta mais moodustati EKKA juhataja korraldusega temaatilise hindamise juhtkomisjon, mille ülesandeks sai hindamise lähteülesande täpsustamine, sihtgrupi ja metoodika  paika panemine. Juhtkomisjoni koosseis:

Heli Mattisen – SA Archimedes, Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri juhataja, komisjoni esimees
Tambet Anja – Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht, TÜ magistriõppe üliõpilane (psühholoogia)
Anneli Entson – Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Katrin Kiisler – SA Archimedes, hariduse rahvusvahelistumise agentuuri asejuhataja
Eva Liina Kliiman – TLÜ magistriõppe üliõpilane (politoloogia)
Liia Lauri – SA Archimedes, Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri hindamisjuht
Ülle Tensing – Tartu ülikool, rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja
Eneken Titov – Eesti Ettevõtluskõrgkooi Mainor rektori kt, õppeprorektor
Maiki Udam – SA Archimedes, Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri rahvusvahelise koostöö juht
Sigrid Vaher – Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna asejuhataja
Gunnar Vaht – SA Archimedes, akadeemilise tunnustamise agentuuri juhataja
Kerli Zirk – Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik


Piloothindamine “Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides” viidi läbi 2018. aastal.

Hindamisel osalesid Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Estonian Business School, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool.

Hindmise tulemusi tutvustatakse 21. märtsil 2019 Eesti Kunstiakadeemias toimuval seminaril, kõik on oodatud!