Täienduskoolituse projekti tegevused

Tegevused 2018

UURING
Täienduskoolituste kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamiseks uurisime esmalt, milline on olukord täienduskoolituse turul ning kui läbivalt täidavad koolitusasutused täiskasvanute koolituse seaduse (TÄKS) nõudeid. Uuringu läbiviimiseks moodustati EHIS-esse registreeritud täienduskoolitusasutustest 140-ne valim. Järgnevalt läbi viidud uuring jagunes kolmeks tegevuseks, mille sisu ja ajaline periood on välja toodud alljärgneval joonisel.

Suurendamiseks kliki skeemil


KOOLITUS
17.12.18 viidi täienduskoolitusasutuste töötajatele läbi esimene koolitus „Õppimist toetava ja sidusa õppekava loomine“ (7 akadeemilist tundi). Täienduskoolitusasutustest oli koolitusel 25 osalejat. Koolitajaks oli Marju Koor.

 

Tegevused 2019

UURING
2018. aastal läbi viidud uuringu tulemuste analüüs, kokkuvõtte kirjutamine ja tulemusi tutvustavate infoseminaride läbiviimine.

TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMINE
Kutsutakse ellu täienduskoolituse nõukoda ja moodustatakse ekspertidest töörühm, kelle ülesandeks on 2019. aasta suveks välja töötada täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteem.

TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI PILOTEERIMINE
2019. aasta sügisel piloteeritakse välja töötatud täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi neljas täienduskoolitusasutuses.

ETTEPANEKUD TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI EDENDAMISEKS
Uuringu tulemustest ning valdkondlike sidusrühmade ühistest aruteludest tulenevalt esitame Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekud täienduskoolituse valdkonna kvaliteedi edendamiseks.

KOOLITUSED
Uuringuga välja selgitatud koolitusvajadustest lähtuvalt töötatakse välja ja viiakse läbi koolitused täienduskoolitusasutuste pidajatele ja koolitajatele (kuni 60 osalejat).

 

KOHTUMISED SIDUSRÜHMADEGA
Täienduskoolituse kvaliteedi hindamissüsteemi tegevuste tutvustamiseks ja temaatilisteks aruteludeks on kohtutud esindajatega järgmistest organisatsioonidest: Eesti Töötukassa; Haridus- ja Teadusministeerium; SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu; Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit; SA Innove; Eesti Rahvaülikoolide Liit; Eesti Akadeemiline Täienduskoolituse Koostöövõrgustik.