Täienduskoolituse projekti tegevused

Tegevused 2018

1. UURING
Täienduskoolituste kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamiseks uurisime esmalt, milline on olukord täienduskoolituse turul. Uuringu läbiviimiseks moodustati EHIS-esse registreeritud täienduskoolitusasutustest 140-ne valim. Järgnevalt läbi viidud uuring jagunes kolmeks tegevuseks, mille sisu ja ajaline periood on välja toodud alljärgneval joonisel.

Joonis

 

2. KOOLITUS
17.12.18 viidi täienduskoolitusasutuste töötajatele läbi esimene koolitus „Õppimist toetava ja sidusa õppekava loomine“ (7 akadeemilist tundi). Täienduskoolitusasutustest oli koolitusel 25 osalejat. Koolitajaks oli Marju Koor.

3. KOHTUMISED SIDUSRÜHMADEGA
Täienduskoolituse kvaliteedi hindamissüsteemi tegevuste tutvustamiseks ja temaatilisteks aruteludeks on kohtutud esindajatega järgmistest organisatsioonidest: Eesti Töötukassa (11.10.18); Haridus- ja Teadusministeerium (13.09.18;14.11.18); SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu (7.11.18); Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (13.11.18); SA Innove (14.11.18); Eesti Rahvaülikoolide Liit (15.11.18).

Tegevused 2019

1. UURING
2018. aastal läbi viidud uuringu tulemuste analüüs, kokkuvõtte kirjutamine ja tulemusi tutvustavate infoseminaride läbiviimine.

2. TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMINE
Kutsutakse ellu täienduskoolituse nõukoda ja moodustatakse ekspertidest töörühm, kelle ülesandeks on 2019. aastal välja töötada täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteem.

Ekspertide töörühm

Täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamise töörühma valdkondlike ekspertide leidmiseks kuulutas EKKA välja avaliku konkursi. Ekspertide valikul lähtus valikukomisjon eksperdi vastavusest oodatud kompetentside kirjeldusele parima valdkondlike pädevuste alusel. Samuti arvestati ekspertide valikul, et kaetud oleks nii avalik kui ka erasektor ning erinevad Eesti piirkonnad (sh Ida-Virumaa).

Täienduskoolituse nõukoda

Täienduskoolituse nõukoja eesmärgiks on toetada täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamist. Nõukotta kuuluvad nii riigi, täienduskoolituste suurtellijate kui ka koolitusasutuste katusorganisatsioonide esindajad.

3. TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI PILOTEERIMINE
2019. aasta sügisel piloteeritakse välja töötatud täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi neljas täienduskoolitusasutuses.

4. ETTEPANEKUD TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI EDENDAMISEKS
Uuringu tulemustest ning valdkondlike sidusrühmade ühistest aruteludest tulenevalt esitame haridus- ja teadusministeeriumile ettepanekud täienduskoolituse valdkonna kvaliteedi edendamiseks. Samuti töötame välja koolitushangete kvaliteedinõuded ja hindamiskriteeriumid koostöös sidusrühmade esindajatega.

5. KOOLITUSED
Uuringuga välja selgitatud koolitusvajadustest lähtuvalt töötatakse välja ja viiakse läbi koolitused täienduskoolitusasutuste pidajatele ja koolitajatele (kuni 60 osalejat).