Täienduskoolituse hindamine

2018. aasta sügisest töötab EKKA vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule välja täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi ning asub seda ka ellu viima.

Kaheaastasel projektil on kaks laiemat eesmärki:

  • Töötada välja ja käivitada vastavushindamise süsteem, millega on võimalik kontrollida Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud täiendusõppe pakkujate ja nende tegevuste vastavust täiskasvanute koolituse seadusele.
  • Arendada koostöös valdkonna sidusrühmadega välja täienduskoolitusasutuste kvaliteedimärgi kontseptsioon ning seda ka piloteerida.

Projekt näeb ette hindamismetoodika välja töötamist, hindamisekspertide leidmist ja koolitamist ning vastavushindamise läbi viimist umbes 140 täienduskoolitusasutuses. Samuti analüüsime hindamiste käigus välja selgitatud koolitusvajadusi täienduskoolitusasutuste seas ning pakume vastavaid koolitusi ja nõustamist. Kuigi tegemist on nõuetele vastavuse kontrolliga, on laiem eesmärk koolitusasutuste toetamine läbi koolituste ja toimiva kvaliteedi edendamise süsteemi loomise.

Esimesed vastavushindamised ja koolitused nii hindamisekspertidele kui ka koolituspakkujatele toimuvad juba 2018. aastal.

Projekti teises etapis loodav kvaliteedimärgi süsteem peaks andma ühest küljest õppijatele suurema kindlustunde pakutava õppe kvaliteedi osas, teisalt aga lisama ka täienduskoolitusasutustele motivatsiooni süstemaatiliselt panustada õppekvaliteedi tagamisse.

Tegevuste elluviimise eest EKKA-s vastutavad arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk ja hindamiskoordinaator Evelin Kattai.

 

Projekti finantseeritakse ühtekuuluvuspoliitika vahenditest.

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna 1. “Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul” EL vahendite kasutamise eesmärgi 6: “Kutse- ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud, inimeste elukestva õppe võtmepädevused on paranenud ning suurenenud on nende konkurentsivõime tööturul” meetme “Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine” tegevuse „Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks.“

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne