Regulatsioonid

Kõrghariduse valdkonna õigusaktid ja dokumendid

Ülikooliseadus

Rakenduskõrgkooli seadus

Erakooliseadus

Kõrgharidusstandard 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020

Kõrgharidusstrateegia 2006-2015

Õpetajate koolituse raamnõuded

Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded

Kõrghariduse valdkonna uuringud, analüüsid ja statistika

HaridusSILM

EKKA regulatsioonid ja dokumendid

EKKA põhimäärus (muudetud 28.09.2016)

EKKA arengukava 2017 -2022

EKKA arengukava 2012-2016

EKKA kvaliteediraamat

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu ja vaidekomisjoni moodustamise kord (viimati muudetud 28.09.2016)

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu töökord (viimati muudetud 11.04.2017)

Kutsehariduse hindamisnõukogu töökord (viimati muudetud 20.06.2014)

Üleminekuhindamine

Üleminekuhindamise ja õppekavagruppide kordushindamise nõuded ja läbiviimise kord (viimati muudetud 11.11.2016)

Üleminekuhindamise hindamiskülastuse korraldamise juhend kõrgkoolile

Institutsionaalne akrediteerimine

Institutsionaalse akrediteerimise tingimused ja kord (viimati muudetud 11.11.2016)

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel (viimati muudetud 11.11.2016)

Doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedi hindamise kord (muudetud 11.11.2016)

Õppekavagrupi esmahindamine

Õppekavagrupi esmahindamise juhend (viimati muudetud 29.09.2017)

Ühisõppekava hindamine

Ühisõppekava hindamise juhend (viimati muudetud 18.06.2015)

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise kord (viimati muudetud 31.01.2017)

Kutsehariduse valdkonna õigusaktid ja dokumendid

Kutseõppeasutuse seadus

Kutsehariduse valdkonna õigusaktid

Uuringud ja statistika

Akrediteerimise kontseptsioon

Kutseõppe tasemeõppe akrediteerimise tingimused ja kord

Rahvusvahelised dokumendid

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015 a. väljaanne)

Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised (2015)