Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine

Alates 2014. a pikendab Haridus- ja teadusminister kutseõppeasutuste ja kutseõpet pakkuvate rakenduskõrgkoolide õigust kutseõppe läbiviimiseks õppekavarühmas. Õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks akrediteeritakse kooli õppekavarühma. Õppekavarühm koondab sarnaste erialade õppekavad.

Välishindamine ehk akrediteerimine toimub neljas etapis:

  1. Kool viib  läbi õppekavarühma sisehindamise ning koostab selle alusel õppekavarühma aruande;
  2. Hindamiskomisjon viib läbi õppekavarühma välishindamise ehk akrediteerimise.  Hindamiskomisjon analüüsib õppekavarühma aruannet ja viib läbi hindamiskülastuse ning koostab hindamisaruande;
  3. Kutsehariduse hindamisnõukogu teeb õppekavarühma aruannet ja komisjoni hindamisaruannet aluseks võttes akrediteerimisotsuse ja ettepaneku haridus- ja teadusministrile õppe läbiviimise õiguse pikendamise kohta õppekavarühmas;
  4. Hindamisnõukogu ettepaneku alusel teeb haridus- ja teadusminister otsuse pikendada õppe läbiviimise õigust õppekavarühmas kuue või kolme aasta võrra või keeldub õppe läbiviimise õiguse pikendamisest.

Akrediteerimisel hinnatakse õppekasvatustöö toimivust hetkevaates ja jätkusuutlikkust arenguvaates viies hindamisvaldkonnas:

  1. õppekasvatusprotsess;
  2. eestvedamine ja juhtimine;
  3. personalijuhtimine;
  4. koostöö huvigruppidega;
  5. ressursside juhtimine.

Kõikides koolide õppekavarühmades, mis osalesid pilootakrediteerimises aastatel 2011–2013 ning said täisakrediteeringu (õppe läbiviimise õiguse kuueks aastaks), loetakse õppe läbiviimise õigus pikendatuks kuni 1. septembrini 2019.

 

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimist reguleerivad dokumendid

 

Ajakavad:

Akrediteerimise ajakava 2018

Akrediteerimise ajakava 2017

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise ajakava 2011-2016