Kutseõppe õppekavarühmade akrediteemine

Alates 2014. a pikendab Haridus- ja teadusminister kutseõppeasutuste ja kutseõpet pakkuvate rakenduskõrgkoolide õigust kutseõppe läbiviimiseks õppekavarühmas. Õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks akrediteeritakse kooli õppekavarühma. Õppekavarühm koondab sarnaste erialade õppekavad.

Välishindamine ehk akrediteerimine toimub neljas etapis:

 1. Kool viib  läbi õppekavarühma sisehindamise ning koostab selle alusel õppekavarühma aruande;
 2. Hindamiskomisjon viib läbi õppekavarühma välishindamise ehk akrediteerimise.  Hindamiskomisjon analüüsib õppekavarühma aruannet ja viib läbi hindamiskülastuse ning koostab hindamisaruande;
 3. Kutsehariduse hindamisnõukogu teeb õppekavarühma aruannet ja komisjoni hindamisaruannet aluseks võttes akrediteerimisotsuse ja ettepaneku haridus- ja teadusministrile õppe läbiviimise õiguse pikendamise kohta õppekavarühmas;
 4. Hindamisnõukogu ettepaneku alusel teeb haridus- ja teadusminister otsuse pikendada õppe läbiviimise õigust õppekavarühmas kuue või kolme aasta võrra või keeldub õppe läbiviimise õiguse pikendamisest.

Akrediteerimisel hinnatakse õppekasvatustöö toimivust hetkevaates ja jätkusuutlikkust arenguvaates viies hindamisvaldkonnas:

 1. õppekasvatusprotsess;
 2. eestvedamine ja juhtimine;
 3. personalijuhtimine;
 4. koostöö huvigruppidega;
 5. ressursside juhtimine.

Üleminek

Sujuvaks üleminekuks õppe läbiviimise õigusele on kehtestatud rakendussätted KÕSi §-s 58. Kõige olulisemad põhimõtted on järgmised:

 • kõigile kooli õppekavarühmadele, kuhu kuuluvad õppekavad on 1. septembri 2013 seisuga EHISes registreeritud, loetakse õppe läbiviimise õigus antuks kuni 1. jaanuarini 2016; seega peavad koolid neis õppekavarühmades ajavahemiku 01.09.2013 kuni 01.01.2016 jooksul läbima õppe läbiviimise õiguse pikendamise ehk akrediteerimise Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kui akrediteerimise korraldaja koostatud ajakava kohaselt;
 • kõikides koolide õppekavarühmades, mis osalesid pilootakrediteerimises aastatel 2011–2013 ning said täisakrediteeringu (õppe läbiviimise õiguse kuueks aastaks), loetakse õppe läbiviimise õigus pikendatuks kuueks aastaks alates 1. septembrist 2013;
 • septembril 2013 kehtivad koolitusload kehtivad oma kehtivusaja lõpuni, seejuures tuleb muidugi silmas pidada regulatsioone õppe läbiviimise õiguse pikendamise kohta.  

Vaata ka:

Akrediteerimise ajakava 2018

Akrediteerimise kalender 2017

Akrediteerimise ajakava 2017

Akrediteerimise ajakava 2016

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise ajakava 2011-2016

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimist reguleerivad dokumendid

Kutseõppe õppekavarühmad ja hindamisgrupid akrediteerimisel

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise kord (viimati muudetud 31.01.2017)

Riiklik tunnustamine kutsehariduses. Kontseptsioon

Juhend õppekavarühma aruande koostamiseks

Õppekavarühma aruande vorm (2018)

Hindamiskomisjoni aruande vorm (2016)