Kõrghariduse välishindamine Eestis

Eestis saavad kõrgharidust pakkuda ainult õppe kvaliteedi hindamise läbinud kõrgkoolid. Alates 2012. aastast võib kõrgharidustaseme õpet läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks nn koolitusloa – õiguse nimetatud õppekavagrupis õpet läbi viia. Selle kaasneb õigus väljastada riiklikke lõpudokumente.

Üleminekuks vanalt õppekavade akrediteerimise süsteemilt uuele toetavale hindamisele, viidi aastatel 2009-2011 läbi kõikide õppeasutuste õppekavagruppide hindamine nn üleminekuhindamine. Üleminekuhindamise tulemuseks on kas õppe läbiviimise õiguse andmine või kohustus õppe läbiviimine lõpetada. Üleminekuhindamisel tähtajalise õppe läbiviimise õiguse saanud õppekavagruppides toimuvad kordushindamised kuni 2017. aastani.

Kõrgkoolid, millel on õppe läbiviimise õigus saavad tagasisidet kõrgkooli juhtimisele, toimimisele, õppe- ja teadustegevusele läbi järgmiste hindamiste:

  • Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse ning õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale.
  • Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine on välishindamine, mille käigus hinnatakse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja õppealase arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks.

Õppe läbiviimise õiguse taotlemine

Kui kõrgkool (nii era-, avalik-õiguslikud kui riiklikud) taotleb õppe läbiviimise õigust uues õppekavagrupis, esitab ta taotluse koos õppe kvaliteeti, ressursse ja jätkusuutlikkust kirjeldavate andmetega Haridus- ja Teadusministeeriumile. Taotluse menetlemine toimub EKKA kaasabil. Positiivse tulemuse korral kinnitatakse õppe läbiviimise õigus vabariigi valitsuse määrusega kõrgharidusstandardi lisas. Vaata lähemalt – õppekavagrupi esmahindamine.