Institutsionaalne akrediteerimine

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse ülikooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. Institutsionaalse akrediteerimise eesmärgiks on toetada strateegilise juhtimise ja õppimiskeskse, loovust ja innovatsiooni väärtustava kvaliteedikultuuri arengut kõrgkoolis ning kõrgkoolide õppe-, teadus- ja arendustegevuse mõju suurenemist ühiskonna arengus.

Tegu on tagasisidestava hindamisega, kus rahvusvaheline hindamiskomisjon analüüsib kõrgkooli enesehindamise aruannet ja hindamiskülastusel saadud infot aluseks võttes kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks.

Õppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul.

Institutsionaalse akrediteerimise käigus hinnatakse järgmisi valdkondi:

 • Strateegiline juhtimine
 • Ressursid
 • Kvaliteedikultuur
 • Akadeemiline eetika
 • Rahvusvahelistumine
 • Õppejõud
 • Õppekava
 • Õppimine ja õpetamine
 • Üliõpilaste hindamine
 • Õppimise tugisüsteemid
 • Teadus-, arendus- ja/või muu loometegevus (TAL)
 • Ühiskonna teenimine
Print

Kõrghariduse välishindamise  tulemused 2011-2017 (konverentsi ettekanne)

Institutsionaalset akrediteerimist reguleerivad dokumendid

Alajaotusest EKKA -> Regulatsioonid -> Kõrghariduse hindamist reguleerivad dokumendid

 • Institutsionaalse akrediteerimise tingimused ja kord
 • Institutsionaalse akrediteerimise juhend