EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Projekti „Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine“ eesmärk on saavutada tööturu ja kutseõppe suurem sidusus toetades kutseõppeasutuste ja kutseõpet pakkuvate rakenduskõrgkoolide (edaspidi koolid) arengut enesehindamise ja sõltumatu välishindamise e akrediteerimisega. Tegevus on suunatud „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ (EÕS) strateegilise eesmärgi 3 – elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus – saavutamisele.

Akrediteerimine võimaldab koguda kvalitatiivset infot koolide võime kohta kvaliteetset õpet pakkuda, seda infot analüüsitakse ja kasutatakse kutseõppe kvaliteedi tõstmiseks. Tegevuse tulemusel saavad kutsehariduse osapooled, sh koolid tagasisidet õppekasvatustöö kvaliteedi, tugevuste ja parendusvaldkondade kohta. Akrediteerimisaruanded on avalikult kättesaadavad EKKA andmebaasis ning aluseks analüüsile, edasistele juhtimisotsustele ja arendustele lähtuvalt EÕS eesmärkidest, riiklikest regulatsioonidest ning õppeasutuste arenguvajadustest. Akrediteerimise usaldusväärsuse tase võimaldab selle edukalt läbinud koolidel pikendada õppe läbiviimise õigust õppekavarühmades.

Prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevus „Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine“:
Tegevuste periood on 1.01.2015 – 31.12.2018. Kõiki tegevusi tehakse kogu perioodi jooksul.
Tegevuste kogusumma perioodil 2015-2018 on 1 696 927 eurot, millest ESF vahenditest finantseeritakse kuni 85% ning maksimaalne summa on 1 442 388 eurot.