Uudised

17.08.2018 ENQA töörühmal valmis EKKA osalusel abimaterjal e-õppe kvaliteedi tagamiseks

2014. aastal Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni (EUA) läbi viidud uuringust selgus, et 91% kõrgkoolidest kasutab mingis vormis e-õpet ja 82% pakub veebipõhiseid kursusi, samas kui kõigest 23% kvaliteediagentuuridest sellele teemale eraldi tähelepanu pöörab. Selgesti väljendunud vajadusest tulenevalt loodi ENQA juurde 2016. aasta suvel temaatiline töörühm, mille eesmärgiks sai IKT-põhiste uute õppimis- ja õpetamismeetodite kvaliteedi tagamise temaatika…

08.08.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 20. juuni otsused

20. juunil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu üks õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsus kõrghariduse I ja II astmel ning kümme doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust. Lisaks langetati üks otsus kõrvaltingimuse täitmise kohta ning arutati kuut tegevuskava hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas. Nõukogu otsused lühidalt: Muusika ja teatrikunsti õppekavagrupis toimub järgmine hindamine…

09.06.2018 Kutsekoolide arendusjuhid õppisid Ungari kogemusest

EKKA korraldas 6.-7. juunil kogemusseminari, kus tutvuti Ungari kutsekoolide sisehindamise süsteemiga ja õpiti parendustegevuste kavandamist. Seminari viis läbi Katalin Molnárné Stadler Ungarist, kes on kauaaegne EQAVET juhtkomitee liige ja Ungari haridusasutuste sisehindamise ekspert ning kogenud koolitaja. Aruteludes võrreldi sisehindamise toimimist ja selle toetamist Ungari kutseõppes ja meie koolides. Tõdeti, et ka meie koolidele oleksid toeks…

08.06.2018 EKKA otsib tõlkijat

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (SA Archimedes) otsib inglise-eesti-inglise suuna tõlkijat, kes valdab hariduse valdkonna terminoloogiat nii eesti kui inglise keeles ning kellel on eelistatavalt varasem kogemus hariduse valdkonna tekstide tõlkimisel eesti keelest inglise keelde. Tõlkija ülesandeks on EKKA töödokumentide (nt hindamisotsused, kodulehe tekstid, regulatsioonid jms) tõlkimine ja toimetamine. Orienteeruv tõlkemaht aastas on 500 lk.…

01.06.2018 EKKA võtab tööle täienduskoolituse hindamisjuhi ja -koordinaatori

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes vahel sõlmitud halduslepingu alusel on Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) ülesanne aastatel 2018-2019 välja töötada täienduskoolituse kvaliteedi hindamise kontseptsioon ning läbi viia piloothindamised. EKKA kutsub oma tegusasse meeskonda inimesi, keda huvitab täienduskoolituse valdkonna edendamine ning kuulutab välja konkursi HINDAMISJUHI ja HINDAMISKOORDINAATORI ametikohtadele Hindamisjuhi põhiülesanne on EKKA arendustegevuste juhtimine…