Uudised

30.08.2018 Mida tähendab Euroakadeemia negatiivne akrediteerimisotsus tudengi jaoks?

Mis on institutsionaalne akrediteerimine? Institutsionaalne akrediteerimine on kõrgkooli kui terviku juhtimise ja toimimise, õppetegevuse ja teadus- ja arendustegevuse valdkonna efektiivsuse ja juhtimise ning ühiskonna teenimise valdkonna hindamine, mille positiivne tulemus peaks andma kinnitust sellest, et kõrgkool on usaldusväärne ning õppe- ja teadustegevuse korraldus kvaliteetne ja jätkusuutlik. Eestis  peab kõrgkool läbima institutsionaalse akrediteerimise vähemalt kord seitsme…

30.08.2018 Что означает отказ в продлении аккредитации Евроакадемии для студентов?

Что такое институциональная аккредитация? Институциональная аккредитация – это оценка управления вузом и его работы в целом, управления сферой учебной и научно-исследовательской деятельности и ее эффективности, а также сферы служения обществу, положительный результат которой подтверждает надежность вуза, а также качество и стабильность организации учебной и научной деятельности. В Эстонии вузы должны проходить институциональную аккредитацию не реже…

29.08.2018 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool läbis institutsionaalse akrediteerimise, Euroakadeemia akrediteerimisotsus oli negatiivne

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli seitsmeks aastaks ja Euroakadeemiale akrediteeringut mitte anda. Eelmisel nädalal toimunud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu koosolekul otsustati 2018. aasta  kevadel läbi viidud hindamiste tulemuste põhjal: Akrediteerida Lääne-Viru Rakenduskõrgkool seitsmeks aastaks tingimusel, et kahe aasta jooksul on toimunud piisavalt hindamisnõukogu otsuses osundatud arenguid teadus- ja…

29.08.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 21. augusti otsused

21. augustil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu kaks institutsionaalse akrediteerimise otsust, viis õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust kõrghariduse I ja II astmel ning neli doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust. Nõukogu otsused lühidalt: Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli järgmine institutsionaalne akrediteerimine toimub 7 aasta pärast eeldusel, et kõrgkool täidab neile seatud kõrvaltingimuse; (loe lähemalt). Mitte akrediteerida Euroakadeemiat…

17.08.2018 ENQA töörühmal valmis EKKA osalusel abimaterjal e-õppe kvaliteedi tagamiseks

2014. aastal Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni (EUA) läbi viidud uuringust selgus, et 91% kõrgkoolidest kasutab mingis vormis e-õpet ja 82% pakub veebipõhiseid kursusi, samas kui kõigest 23% kvaliteediagentuuridest sellele teemale eraldi tähelepanu pöörab. Selgesti väljendunud vajadusest tulenevalt loodi ENQA juurde 2016. aasta suvel temaatiline töörühm, mille eesmärgiks sai IKT-põhiste uute õppimis- ja õpetamismeetodite kvaliteedi tagamise temaatika…

08.08.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 20. juuni otsused

20. juunil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu üks õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsus kõrghariduse I ja II astmel ning kümme doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust. Lisaks langetati üks otsus kõrvaltingimuse täitmise kohta ning arutati kuut tegevuskava hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas. Nõukogu otsused lühidalt: Muusika ja teatrikunsti õppekavagrupis toimub järgmine hindamine…