Uudised

29.08.2018 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool läbis institutsionaalse akrediteerimise, Euroakadeemia akrediteerimisotsus oli negatiivne

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli seitsmeks aastaks ja Euroakadeemiale akrediteeringut mitte anda. Eelmisel nädalal toimunud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu koosolekul otsustati 2018. aasta  kevadel läbi viidud hindamiste tulemuste põhjal: Akrediteerida Lääne-Viru Rakenduskõrgkool seitsmeks aastaks tingimusel, et kahe aasta jooksul on toimunud piisavalt hindamisnõukogu otsuses osundatud arenguid teadus- ja…

29.08.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 21. augusti otsused

21. augustil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu kaks institutsionaalse akrediteerimise otsust, viis õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust kõrghariduse I ja II astmel ning neli doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust. Nõukogu otsused lühidalt: Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli järgmine institutsionaalne akrediteerimine toimub 7 aasta pärast eeldusel, et kõrgkool täidab neile seatud kõrvaltingimuse; (loe lähemalt). Mitte akrediteerida Euroakadeemiat…

17.08.2018 ENQA töörühmal valmis EKKA osalusel abimaterjal e-õppe kvaliteedi tagamiseks

2014. aastal Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni (EUA) läbi viidud uuringust selgus, et 91% kõrgkoolidest kasutab mingis vormis e-õpet ja 82% pakub veebipõhiseid kursusi, samas kui kõigest 23% kvaliteediagentuuridest sellele teemale eraldi tähelepanu pöörab. Selgesti väljendunud vajadusest tulenevalt loodi ENQA juurde 2016. aasta suvel temaatiline töörühm, mille eesmärgiks sai IKT-põhiste uute õppimis- ja õpetamismeetodite kvaliteedi tagamise temaatika…

08.08.2018 Kõrghariduse hindamisnõukogu 20. juuni otsused

20. juunil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu üks õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsus kõrghariduse I ja II astmel ning kümme doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust. Lisaks langetati üks otsus kõrvaltingimuse täitmise kohta ning arutati kuut tegevuskava hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas. Nõukogu otsused lühidalt: Muusika ja teatrikunsti õppekavagrupis toimub järgmine hindamine…

09.06.2018 Kutsekoolide arendusjuhid õppisid Ungari kogemusest

EKKA korraldas 6.-7. juunil kogemusseminari, kus tutvuti Ungari kutsekoolide sisehindamise süsteemiga ja õpiti parendustegevuste kavandamist. Seminari viis läbi Katalin Molnárné Stadler Ungarist, kes on kauaaegne EQAVET juhtkomitee liige ja Ungari haridusasutuste sisehindamise ekspert ning kogenud koolitaja. Aruteludes võrreldi sisehindamise toimimist ja selle toetamist Ungari kutseõppes ja meie koolides. Tõdeti, et ka meie koolidele oleksid toeks…