Uudised

02.12.2019 Välishindamise aastaraamat annab ülevaate kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest ning välisüliõpilaste õppimisest ja õpetamisest Eesti kõrgkoolides

Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakond on teinud ülevaate Eesti haridussüsteemi välishindamisest 2018/2019. õppeaastal. Aruandest saab muuhulgas lugeda kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest aastatel 2011–2018 ning välisüliõpilaste õppimisest ja õpetamisest Eesti kõrgkoolides. EKKA kutseõppe hindamisjuht Marge Kroonmäe, koolitusjuht Reet Taimsoo ning hindamisjuht Liia Lauri koostasid kokkuvõtte kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest aastatel 2011–2018. Akrediteerimistulemusi analüüsides joonistusid välja Eesti kutseõppe tugevused ja kitsaskohad. Tugevustena toodi aastaraamatus näiteks välja,…

13.11.2019 Otsime hindamiseksperte kutseõppe kvaliteedi hindamiseks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib hindamiseksperte kutseõppe kvaliteedi hindamiseks 2020. aastal informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse ja halduse, elektrienergia ja energeetika, mehaanika ja metallitöö, mootorliikurite ja transporditeenuste erialadel. Kutseõppe kvaliteedi välishindamise eesmärk on toetada kooli õppe kvaliteedi tagamisel. Hindamisekspertideks on oodatud: kutsehariduse ja õppetöö spetsialistid, kellel on kogemus kutseõppe juhtimisel ja arendamisel, kutseõpetajana,…

25.10.2019 Eesti Maaülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Maaülikooli kolmeks aastaks. Eesti Maaülikooli (EMÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi ja parendusvaldkondi. Komisjon leidis, et ülikoolil on ambitsioonikas missioon, selge visioon ning hästi läbimõeldud arengukava. Samas leidis komisjon, et ülikooli rolli biomajanduse eestvedajana ei ole liikmeskond veel selgelt teadvustanud…

17.10.2019 Konkurss Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu vabanenud üliõpilasliikme kohale

SA Archimedes kuulutab välja konkursi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu vabanenud üliõpilasliikme kohale. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogu liige: on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu; ei esinda hindamisnõukogus…

09.10.2019 EKKA asus hindama rohkem kui 500 täienduskoolitusasutust üle Eesti

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) alustas oktoobrist täienduskoolitusasutuste hindamist. Fookuses on nii täienduskoolituse õppekavad, teabe avalikustamine kui ka õppe läbiviimine.  Koolitusasutuste hindamise eesmärk on anda hinnang nende võimekusele täita nii täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) kui ka täienduskoolituse standardis määratletud kvaliteedinõudeid. Nii seaduse kui ka standardi täitmine aitab luua eeldused selleks, et koolitusel osalejad saavad…

09.10.2019 Otsime täienduskoolituse õppekavade ja õppe läbiviimise hindamiseksperte

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) alustas 1. oktoobril lävendipõhise hindamisega Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas. Lävendipõhisel hindamisel hinnatakse täienduskoolitusasutuste veebilehti, õppekavasid ja õppe läbiviimist, lähtudes täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetest. Sellega seoses otsib EKKA hindamiseksperte täienduskoolitusasutuste õppekavade ja õppe läbiviimise kvaliteedi hindamiseks. Oled oodatud kandideerima, kui vastad vähemalt ühele alljärgnevatest nõuetest: oled erialaspetsialist ühes (või…